Rola doradcy energetycznego w projektach EPC

Poprawa efektywności obiektów publicznych jest oczywistym i wymaganym działaniem ze strony ich właścicieli, czyli podmiotów publicznych – przede wszystkim jednostek samorządu terytorialnego i państwowych jednostek budżetowych. Zawarcie wieloletniej umowy EPC i zagwarantowanie właściwych efektów na każdym etapie jej realizacji, wymaga starannego przygotowania projektu. Szczegółowo zakres i zagadnienia związane z etapem przygotowania projektu EPC opisują Wytyczne EPC/MKiŚ 2023, warto jednak podkreślić, że podmiot publiczny musi uwzględnić obszar techniczny, finansowy i prawny oraz przepisy z nimi związane.

Publiczne umowy EPC mają zazwyczaj wartość powyżej kilkunastu mln zł i trwają kilkanaście lat, a czas od rozpoczęcia przygotowań do zakończenia postępowania w trybie negocjacyjnym i podpisania umowy EPC z wykonawcą ESCO to najczęściej ok. roku. Nic dziwnego, że częstym i sprawdzonym rozwiązaniem jest współpraca podmiotu publicznego z jednym, doświadczonym doradcą, dysponującym kompletnym zespołem ekspertów.

Umowy o poprawę efektywności energetycznej (umowy EPC) pozwalają znaczącą obniżyć koszty eksploatacji i zmodernizować infrastrukturę energetyczną budynków. Jest jednak wiele powodów, dla których podmiot publiczny w procesie przygotowania projektu powinien skorzystać z pomocy doradcy, aby sprawnie i bezpiecznie osiągnąć wszystkie cele modernizacji, gwarantowane przez wybraną firmę ESCO. Najważniejsze elementy, które muszą zostać przeanalizowane i dopasowane do siebie, to:

  • właściwy dobór obiektów do modernizacji i techniczna koncepcja poprawy ich efektywnosci energetycznej, z zastowaniem modernizacji instalacyjno-budowlanej i oceną potencjału oszczędności,
  • system monitoringu i zarządzania energią, w tym narzędzia do analizy danych,
  • etap inwestycyjny, zgodny z Ustawą PZP,
  • zagadnienia wynikające z wieloletniej umowy – część inwestycyjna i część usługowa,
  • gwarancja efektu energetycznego i sankcje w przypadku jej nie dotrzymania,
  • podział dodatkowych efektów energetycznych między strony umowy,
  • spłata zobowiązania umownego w ratach,
  • zagadnienia związane z właściwym podziałem ryzyk, wpływające m.n. na kwestie długu publicznego,
  • źródła energii i ceny paliw oraz otoczenie rynkowe i regulacyjne.

Fragment z opracowania International Energy Agency, dotyczący roli doradcy w projekcie EPC

„Uważamy, że stosowanie modelu doradczego Facylitatora* będzie musiało być zwielokrotnione i skutecznie finansowane, aby wspierać rozwój rynku EPC/ESCO. Będzie ono również musiało stać się standardową procedurą w administracji sektora publicznego i prywatnego w celu wsparcia strukturyzacji i zamówień na kompleksowe projekty usług energetycznych. Jest to szczególnie ważne, jeśli rynek ma się rozwinąć z pojedynczych projektów, prowadzonych przez wysoce zmotywowane osoby, do masowych wdrożeń kompleksowych portfeli renowacji budynków. Tylko wtedy branża usług energetycznych będzie mogła wnieść bardziej znaczący wkład w realizację celów polityki energetycznej.”

*Facylitator – doradca instytucjonalny podmiotu publicznego w projekcie EPC

Scroll to Top